Általános szerződési feltételek

1. Az Általános szerződési feltételek célja

A Store Design Kft. ezen web-áruházi általános szerződési feltételeit (továbbiakban: ÁSZF) azzal a céllal hozta létre és teszi közzé, hogy azzal részletesen szabályozza a saját web-áruházi szolgáltatásai és azok igénybevételével kapcsolatos általános szerződési elemeket, feltételeket, szabályozza továbbá a szerződő felek jogait és kötelezettségeit, valamint a szerződéskötéssel kapcsolatos és azzal összefüggő egyéb, a hatályos jogszabályok által előírt, lényeges körülményeket.

Az ÁSZF rögzítése, megismerhetősége és megismerése a szerződő felek számára különös jelentőséggel bír, mivel azok a Store Design Kft. web-áruház szerződéseinek közvetlenül (automatikusan) részeivé válnak.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a mindenkor hatályos hazai/ magyar jogszabályok és hatósági előírások külön kikötés nélkül is irányadóak, különösen az alábbi jogszabályok rendelkezései:

 • 1959. évi IV. törvény - Polgári törvénykönyv ( Ptk.) vonatkozó rendeletei
 • 2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 1992.évi LXIII. sz.Törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (Avtv)
 • 17/1999 (II.5.) sz. Kormányrendelet a távollévők között kötött Szerződésekről
 • 1997. évi CLV. Törvény a fogyasztóvédelemről
 • 151/2003.(IX.22.) sz. Kormányrendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 49/2003.(VII.30.) GKM rendelet -a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről
 • 1978. évi IV törvény - Büntető törvénykönyv (Btk) vonatkozó rendeletei

A jelen ÁSZF hatálya

 • személyi hatálya kiterjed a Store Design Kft. Web-áruház és a vele az ÁSZF szabályai szerint megrendelőnek minősülő személy között létrejövő valamennyi szerződésre
 • tárgyi hatálya alá tartozik minden a Store Design Kft. Web- áruház weboldalán szerepeltetett áru és szolgáltatás
 • területi hatálya csak és kizárólag a Magyar Köztársaság területére terjed ki. A külföldi regisztráció és megrendelés - függetlenül attól, hogy annak technikai lehetősége fennáll - érvénytelen és automatikusan törlésre kerül
 • időbeli hatálya a jelen ÁSZF-nek ill. esetleges módosításainak a Kft. honlapján való közzétételtől mindaddig fennáll, ameddig a Store Design Kft. a webáruházi szolgáltatást fenntartja, működteti.

2. Alapfogalmak - melyek segítik Önt a szerződéskötésben

2.1. Általános szerőzédsi feltételnek minősülnek...

Általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel (elem), amelyet az egyik fél - jelen esetben a Store Design Kft. web- áruháza - több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél (jelen esetben web-áruházi vásárló, megrendelő) közreműködése nélkül, előre meghatároz és amelyet a szerződő felek egyedileg nem tárgyaltak meg. (Ptk.205/A. §)

Az általános szerződési feltétel csak akkor válik a szerződés részévé, ha Alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát megismerje és a másik fél azt kifejezetten vagy ráutaló magatartással elfogadta. (Ptk. 205/B. §)

Ha az ÁSZF alkalmazója, kialakítója jelentősen eltér az elterjedt / szokásos gyakorlattól egyes kérdésekben - arról a másik felet külön is tájékoztatni kell.

Az ÁSZF kialakítója egyoldalúan is megváltoztathatja a korábban kiadott általános szerződési feltételeit - de ilyen esetben külön figyelemfelhívó tájékoztatás adására köteles. Az új feltétel, szerződési kikötés akkor válik a szerződés részévé, ha a másik fél azt a tájékoztatást követően kifejezetten elfogadta.

A szolgáltató a saját ÁSZF-eit köteles oly módon hozzáférhetővé tenni, amely lehetővé teszi az igénybevevő (vásárló, megrendelő) számára, hogy azt tárolja és előhívja (2001. évi CVIII. Tv. 5.§ (1)

2.2. Távollévők között kötött szerződés

Távollévők között kötött szerződés az, amelyet a fogyasztó és a vállalkozó köt egymással, termék ill. szolgáltatás értékesítésére irányulóan, a vállalkozás által működtetett távértékesítési rendszer keretében oly módon, hogy a szerződés megkötése érdekében a vállalkozás csakis és kizárólag távközlési eszközt (internet, telefon, fax stb...) alkalmaz (17/1999. (II.5.) sz. Kormányrendelet).

A jelen ÁSZF alapján létrejövő szerződések távollévők között létrejövő Szerződésnek minősülnek. A megkötésre kerülő szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, a Store Design Kft. nem iktatja és később nem teszi hozzáférhetővé azokat.

3. Szerződő felek és közreműködők

3.1. A szolgáltató (vállalkozás)

A cég neve: Store Design Kft.
Székhelye: 3128 Vizslás, Kossuth Lajos utca 73.
Képviselője: Szél Péter
Cégjegyzék száma: Cg.12-09-006901
Adószáma: 22765484-2-12
Számlavezető bankja, bankszámlaszáma: FHB Bank 18203181-06009395-40010014 

Elérhetőségek:

Postai cím: 1038 Budapest, Róza köz 2. A/1/3
Telefon: 36 30 955 9755
E-mail: info@storedesign.hu
Web: www.storedesign.hu
Fax: 06 32  788 283
Értékesítés vezető: Szél Péter

3.2. Vásárló / megrendelő

Az a 18. életévet betöltött, cselekvőképes természetes személy, jogi személy ill. jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely a Store Design Kft. web-áruházi szolgáltatást igénybe veszi, azaz a web-áruházának internetes felületén sikeresen regisztrálta magát és ezen a felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol - amennyiben a jelen ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadta el.

3.3. Közreműködő

A web-áruház az áruk vásárlókhoz történő kiszállításához közreműködőt vehet igénybe, melynek megnevezését, elérhetőségét a vevő kérésére az áru kiszállításának megkezdésekor közli.

4. A Store Design Kft. Web-áruház szolgáltatásai

 • Böngészés
 • Vásárlás 
 • Vásárlási kedvezmény érvényesítése 
 • Áru házhozszállítása
 • Az áru kijavítása, cseréje szavatossági igény érvényesítése keretében
 • Információs és ügyfélszolgálat működtetése

4.1. Böngészés

A Store Design Kft. web-áruházban regisztráció és személyazonossága felfedése nélkül BÁRKI , tetszés szerint nézelődhet, ismerkedhet termékeinkkel, azok jellemzőivel, áraival.

4.2. Vásárlás

A web-áruházunkban történő vásárlás a megvásárolni kívánt áru kosárba helyezésével történik

A megrendeléshez szükséges adatok:

 • megrendelő természetes személy vagy cég : neve, 
 • számlázási név, - cím: irányítószám, településnév, közterület elnevezése (pl. út, tér, stb.), házszám
 • szállítási név, -cím: irányítószám, településnév, közterület elnevezése (pl. út, tér, stb.), házszám

4.3. A megrendelői adatok nyilvántartásával, tárolásával

A megrendelői adatok nyilvántartásával, tárolásával kapcsolatban az alábbi Kötelezettségvállaló nyilatkozatot teszi a Store Design Kft., mint szolgáltató:

A regisztrált vásárlók adatait kizárólag saját szerződései, számlázása és könyvelése dokumentálására, saját reklám és marketing célra használja.

A Store Design Kft. Webáruház gondoskodik a megrendelői adatok bizalmas kezeléséről, biztosítja hogy azok harmadik személyek részére ne kerüljenek kiadásra, eladásra.

Ez alól kivételt képeznek:

a.) azok a cégek, amelyeknek a promóciós anyagok elkészítése során elkerülhetetlen a hozzáférés biztosítása,

b.) az a szolgáltató által igénybevett szállító és kézbesítő cég azonban e cégektől is megköveteli a biztonságos adatkezelést, melyet saját szabályzatukban kötelesek garantálni, azaz a Store Design Kft. a velük kötött szerződésekben megköveteli a sajátjával azonos szigorúságú adatrögzítési, adatkezelési szabályok betartását.

Biztonságos tároláson a Store Design Kft. az alábbiakat érti:

A Web-áruház vásárlóinak, megrendelőinek az adatait jelszóval védett tárolón tartja nyilván, melyhez csak a Web-áruház működtetője által arra Felhatalmazott személyek férhetnek hozzá. Az adattárolók őrzött helyiségben kerülnek elhelyezésre.

A bizalmas kezelésen az alábbiak értendők:

 • csak a Store Design Kft. web-áruházi tevékenységgel megbízott alkalmazottai használhatják a vásárlói adatokat
 • csak a vásárlással célhoz kötötten használhatják a fenti személyek az adatokat

A felhasználó az adatkezelésre vonatkozó jogosultságot bármikor visszamondhatja az info@storedesign.hu címre küldött e-mail-ben, erre vonatkozó határozott tartalmú nyilatkozattal.

Az adatkezelési jog visszavonását követően a web-áruház az azonosításra alkalmas adatok adatbázisából való haladéktalan törlésére kötelezettséget vállal. A csupán statisztikai célokra alkalmas adatok további tárolására és kezelésére való jogosultága megmarad.

4.4. Az áruk kiválasztása -megrendelése

A vásárló a Store Design Kft. Web-áruház aktuális termékkínálatát az áruház weboldalán találhatja meg.

Az egyes termékekre vonatkozó lényeges adatokat (tulajdonságokat, kötelezően előírt jellemzőket, árakat, egységárakat, Áfa és egyéb terhek, jogszabályban előírt használati és kezelési útmutatást) a webáruházi katalógusban ugyancsak megtalálja.

Amennyiben további információt szeretne egyes termékekről azt ügyfélszolgálattól kérheti - kizárólag e-mail -ben az info@storedesign.hu címen.

A vevő a vásárlói kosarába helyezi el a kiválasztott termékeket, egyidejűleg azok megrendelt darabszámát is megadva.

A vevő a kosarába helyezett, ténylegesen megvásárolni szándékozott áruk körét, mennyiségét mindaddig módosíthatja a vásárló amíg az "a kosár véglegesítése" gombra nem klikkelt.

A Store Design Kft. Webáruház rendszere haladéktalanul megkezdi a rendelések feldolgozását és a vásárlói ajánlat elfogadásának tényéről a leadást követő 72 órán belül értesíti a Vásárlót. Erre a 2001. évi CVIII. Tv kötelezi web-áruházunkat is.

Amennyiben a fenti visszaigazolás ez idő alatt nem történik meg a vásárló ajánlattételi (vásárlói) kötöttsége megszűnik, a szerződéskötés megszűntnek tekintendő, kivéve ha a vásárló e-mailben ezzel ellenkező határozott vásárlói nyilatkozatot tesz, azaz vásárlási szándékát újból megerősíti.

A megrendelés visszaigazolás utáni módosítására csak kivételesen van lehetőség, amennyiben azt még a kiszállítás megkezdése előtt kéri a vásárló, azonban az egyedi igény szerint összeállított termék estén erre nincs lehetőség.

Amennyiben a megrendelő a megrendeléshez szükséges adatlapot hiányosan vagy a rendszer által érzékelhetően hibásan tölti ki hibaüzenetet kap. Ha az adatok nem kerülnek kijavításra, pótlásra a hibaüzenetben megadott idő-intervallumon belül, a megrendelést a rendszer törli.

4.5. Árak, fizetés, fizetési feltételek

A Store Design Kft. Web- áruházi árak az áru-katalógusban a termék mellett feltüntetett árak bruttó árak, amelyek tartalmazzák az általános forgalmi adót/ ÁFÁ-t is. A szállítási költségeket a katalógus-árak nem tartalmazzák, azokat a vásárló a közreműködő szállító szolgálat honlapján találja meg.

A Store Design Kft. Web-áruház a megrendelhető termékek árai változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás az áruház áru-katalógusában való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A polckalkulátorral számolt állványrendszer ára egyedi árajánlatnak minősül, ami nem kötelező érvényű, kötelezővé megrendelésük visszaigazolásával válik azzá.

Amennyiben a legnagyobb gondoskodás ellenére is hibás ár kerül a termékkatalógusba (pl. a közismert vagy a forgalomban általánosan jelzett ártól lényegesen eltérő, irreális ár, esetlegesen rendszerhibából eredő „0 vagy 1„ Ft) - a web-áruház nem köteles a terméket a hibás áron szállítani, hanem jogosult a helyes áron való szállítást felajánlani - ennek ismeretében a vevő jogosult a megrendelést megerősíteni vagy a szerződéstől elállni.

A számla (végszámla) a megvásárolt termékkel együtt kerül kiküldésre, amely tartalmazza a termék / termékek bruttó árát (nettó ár + ÁFA) és a kiszállítás költségét. A közreműködő szállító szolgálattal a vásárló nem kerül szerződéses kapcsolatba. A Közreműködő áruszállító szolgálattal csak a Web-áruház ill. az azt működtető Store Design Kft. lép szerződéses kapcsolatba).

A megrendelt termékeket előre utalással vagy utánvéttel lehet fizetni.

Előre utalás választása esetén az áru csak a vételár beérkezése után kerül kiszállításra.
A vételár akkor tekinthető megfizetettnek, beérkezettnek, amikor az a Kft. bankszámláján jóváírásra kerül.

Utánvétes fizetésnél a kiszállítással egyidőben kell a vételárat kifizetni.

4.6. A megrendelés teljesítését

A Store Design Kft. Web-áruház 45 napos határidővel vállalja (17/1999. (II.5.) Kormányrendelet 7. § által előírt kötelező határidővel) - a teljesítési határidőt azonban törekszik lerövidíteni.

A teljesítési határidő kezdő napja a visszaigazolás vásárlóhoz érkezésének napja. Az áruszállító-szolgálattal történő teljesítés konkrét időpontjáról (napjáról) az szállítószolgálat ügyfélszolgálatán érdeklődhet a vásárló.

5. A vásárlók jogai és kötelezettségei

5.1. A vásárló köteles a megrendeléshez...

A vásárló köteles a megrendeléshez és számlázáshoz szükséges adatai megadására és egyben jogosult adatai bizalmas és biztonságos kezelésére

5.2. A vásárló az ÁSZF-ben...

A vásárló az ÁSZF-ben meghatározott szabályok szerint jogosult megrendelése módosításra, visszavonására. Amennyiben e jogával az ÁSZF-től eltérően kíván élni úgy köteles a Store Design Kft. Web-áruház felmerült költségeit, esetleges kárát megtéríteni.

5.3. A vásárló jogosult...

A vásárló jogosult a megvásárolt termék olyan minőségű csomagolására, amely alkalmas az áru biztonságos, szállítás közbeni rongálódástól való megóvására.

5.4. A vásárló jogosult a szerződés megkötése előtt...

A vásárló jogosult a szerződés megkötése előtt, de legkésőbb a teljesítés időpontjában tájékozódni a 17/1999.(II.5.) számú Kormányrendeletben meghatározott szolgáltatói, szolgáltatásaival kapcsolatos adatokról, tényekről, feltételekről - ezeket a jelen ÁSZF tartalmazza

5.5. A vásárlót megilleti az elállás joga

A vásárló a jelen ÁSZF alapján a szerződéstől 8 napon belül indokolás nélkül jogosult elállni a 17/1999. (II.5.) számú Kormányrendelet 4. §-ában meghatározott szabályok szerint - ebben az esetben jogosult a kifizetett vételár 30 napon belüli banki átutalással történő visszafizetésére.

Az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeit maga viseli ill. ha ezek a Webáruház körében merültek fel, az igazolt költségeit a webáruház jogosult visszatartani, levonni a visszafizetendő vételárból, továbbá a Webáruház jogosult levonni a vételárból a visszalépés költségeit.

Nem illeti meg az elállás joga a vevőt ha az elállási határidő lejárta előtt a vevő beleegyezésével a Web-áruház a teljesítést már megkezdte, nem illeti meg továbbá akkor sem, ha a termék a fogyasztó személyes kérése, igénye, utasítása alapján került elkészítésre (pl: egyedi szín, stb.), összeszerelésre.

Nem illeti meg a vevőt az elállás joga amennyiben az átvett termék rendeltetés ellenes használata miatt megrongálódott, továbbá a termék vis-maior következtében rongálódott meg az elállási határidő ideje alatt.

Az elállás jogát a vevő csak írásban, legalább e-mailben gyakorolhatja.

5.6. Szavatossági, jótállási felelősség

A web-áruház az általa forgalmazott termékek vonatkozásban a Ptk. szabályai szerint vállalja a szavatossági és jótállási felelősséget, melyek érvényesítésekor a vásárló köteles a vásárlást igazoló számlát valamint a termék gyártójának vonatkozó bizonylatait bemutatni, csatolni.

5.6. Fax alkalmazása

A Store Design Kft. Web-áruház vásárlókkal történő szerződései megkötéséhez automata telefon hívókészüléket, faxot nem alkalmaz összhangban a 17/1999 (II.5.) sz. Kormányrendelet 9. §-ával.

6. Információs és ügyfélszolgálat

A webáruház információs és ügyfélszolgálatot biztosít vásárlói részére az info@storedesign.hu e-mail címen folyamatosan az értékesítési vezető telefonszámán a webáruház honlapján feltüntetett nyitvatartási időben.

A webáruházunkban az ügyfélszolgálatot a feladatra kijelölt alkalmazott látja el.

7. Panasz kezelés

A Store Design Kft. Web-áruház a szolgáltatásaival kapcsolatban esetlegesen felmerülő panaszokat csakis és kizárólag írásos formában (levél, e-mail) tudja elfogadni, tekintettel arra, hogy azok jogszabályi előírásoknak megfelelő ideig való megőrzését (változatlan formájú, megjeleníthető őrzést 3 évig) csak így tud biztosítani.

A panasz kivizsgálást haladéktalanul megkezdi a szolgáltató.

A vásárló által tévesen ill. pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, egyéb problémáért, hibáért a web-áruházat semminemű felelősség nem terheli. Nem terheli felelősség a web-áruház működtetőjét az abból adódó károkért, ha a vásárló az adatait web-áruházának fel nem róható okból illetéktelenek számára hozzáférhetővé teszi, vagy azok hozzáférhetővé válnak.

8. Egyebek

8.1. A szerződés kötés nyelve

A Store Design Kft. Web-áruházában kizárólag magyar nyelven van lehetőség a szerződések megkötésre.

8.2. Technikai és műszaki ismeretek

A Store Design Kft. Web-áruházban történő vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását

8.3. Vitás kérdések rendezése

A Web-áruházat működtető Store Design Kft. és szerződő felei mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket egymás közötti tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ilyen módon a jogvita rendezése nem lehetséges a szerződő felek értékhatártól függően a Salgótarjáni Városi Bíróság ill. a Nógrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

A web-áruház informatikai rendszere a vásárlók vásárlói aktivitásáról kizárólag saját működtetése érdekében adatokat gyűjthet, kivéve ha a vásárló ezt kifejezetten megtiltja részére személyes vásárlói adatai közlésekor. Ezt a letiltást a rendszer automatikusan kezeli.

Ezek az adatok összekapcsolhatók a vásárlók vásárlás során megadott egyéb adataival.

8.4. Ajánlatok küldése

A Store Design Kft. Web-áruház fenntartja magának azt a jogot, hogy a web-áruházában a vásárlás során megadott adatok alapján vásárlónak a web-áruház profiljába tartozó reklámlevelet küldjön, vásárlásaik alapján egyedi ajánlatot készítsen kivéve, ha azt a vásárló kifejezetten megtiltja.

Azokról a vásárlókról, aki élnek a fenti tiltással a Web-áruház belső nyilvántartást vezet.

8.5. Megszűnt termékek kezelése

A Store Design Kft. Web-áruház nem vállal felelősséget azért ha a weboldalon szereplő áru, termék gyártását a gyártó megszünteti, a gyártás megszüntetéséről való értesülésekor azonban a terméket haladéktalanul törli az árukészletből. Ugyanígy jár el, amennyiben valamely termék magyarországi forgalmazását szünteti be a gyártó.

8.7. Kártérítés

A jelen ÁSZF alapján a vásárlót megillető kedvezmény esetén a Webáruház működtetője kártérítési felelőssége legfeljebb azon megrendelési összeg erejéig áll fenn, amelynek alapján a kártérítési igény keletkezett.

8.8. Javasolt óvintézkedések

A Store Design Kft. javasolja, hogy a Store Design Kft. Web-áruház vásárlója az alábbi óvintézkedéseket tegye meg saját vagy az általa vásárláshoz használt számítógépe ill. az azon található adatok védelme érdekében:

 • használjon vírusirtó és egyéb spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal 
 • folyamatosan telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit
 • jelszavát ne adja ki 3. személynek
 • készítsen rendszeresen biztonsági mentéseket

8.10. Szellemi termékek

A Store Design Kft. Webáruház weboldalán, katalógusában megjelenő szövegek, képek, grafikai elemek, szoftveres megvalósítások és megoldások a Store Design Kft. vagy a termék gyártójának, ill. az általuk esetlegesen megjelölt személy (együttesen és a továbbiakban: Jogtulajdonos) oltalom alatt álló és/vagy tövény által védett szellemi termékei, annak tulajdonát képezik. Ezek részben vagy egészben történő másolása tilos és a továbbiakban ezek vonatkozásában minden jog fenntartva beleértve a jelen ÁSZF -t is.

A weboldalon található képek illusztrációk.

8.11. Visszalépés költségei

A Sotre Design Kft. Webáruház visszalépési költsége az alábbiakból tevődik össze:

 • Szállítási díj: az az összeg, amelyet a Vevő részére szállíási díjként az áru leszállításával kapcsolatban a Webáruház leszámlázott.
 • Visszautalási díj: a visszaztalandó összeg 0,5%-a, minimum 300 Ft, maximum 150.000 Ft.
 • Adminisztrációs költség: egységesen 15.000 Ft